Bloemenweide & akkerranden 

Het inzaaien van akkerranden en het creëren van bloemenweiden kunnen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit en de beleving van het buitengebied. Dit is dan ook een van de speerpunten van het Summers Landschap. En zeg nou zelf, wat ons naar het buitengebied trekt naast de weidsheid is toch vooral al wat er groeit en bloeit! Dat is juist waar deze werkgroep voor staat: Laat het buitengebied weer bloeien! Of u nou een akkerrand wil laten inzaaien, een perceeltje wat (tijdelijk) geen functie heeft beschikbaar wilt stellen, dan bent u hier op het juiste adres. Slechts enkele tientallen meters kunnen al een wezelijk verschil maken wanneer het ingezaaid wordt met een bloemenmengsel door te fungeren als pleisterplaats voor vlinders. Zo kunnen we het hele buitengebied met elkaar verbinden. Neem nu contact op met Jos Leenders; kartrekker van deze werkgroep. 

De knotwilgenwerkgroep

De knotwilgenwerkgroep van het Summers Landschap wordt geleid door Martien Vinken, Robert van Triet en Jules Klessen. Deze werkgroep is al vele jaren actie voor het Summers Landschap. Jaarlijks wordt een Knotwilgendag georganiseerd. Op deze Knotwilgendag wordt met behulp van vrijwilligers een reeks wilgen geknot welke dan gratis meegenomen kunnen worden. Verder wordt er informatie verstrekt over de cultuurhistorie, ecologische waarden, snoeienmethoden, onderhoud en en plaatsen van de knotten. Ieder jaar wordt een ander perceel gekozen om te knotten. 

Is je belangstelling gewekt voor de knotwilg, lijkt het je wat om mee te helpen knotten of wil je graag zelf knotwilgen plaatsen? Hou de site en Facebook in de gaten of neem contact op met de Martien Vinken. 

Werkgroep paddenpoelen

In het verleden kwamen poelen vrij algemeen voor en dienden als drinkplaats voor het vee. Deze werden meestal op wat hoger gelegen gebieden aangelegd en vrij gehouden van bomen wat de kwaliteit van het water ten goede kwam. De poelen kwamen ook regelmatig droog te staan wat de verspreiding van veeziekten tegen ging.

Tegenwoordig dienen poelen vooral als broedplaats voor amfibiën en insecten, denk hierbij aan kikkers, padden, salamanders en libellen. Ook voor deze nieuwe functie is de aanleg van een poel van groot belang. Er zijn dan ook mogelijkheden voor het krijgen van subsidie wanneer een poel op de juiste manier aangelegd, ingericht en onderhouden wordt.  Bent u in het bezit van een poel of op een andere manier betrokken met poelen? Wilt u een bijdrage leveren bij het voortzetten van deze werkgroep, of wilt u een paddenpoel aanleggen, aarzel dan niet en neem contact op met het bestuur. 

Weidevogel werkgroep

Geschreven door Cees van der Velde.
Vroeger waren we altijd buiten in de natuur te vinden. Later als rundveehouder was ik veel bezig in de wei. Volgens mij is daar de liefde voor weidevogels gegroeid. Toen ik benaderd werd door ’t Summers Landschap om de kar te gaan trekken van een weidevogelgroep hoefde ik niet lang na te denken. Het doel van deze werkgroep is het beschermen van de weidevogels. Hiervoor is natuurlijk medewerking nodig van een aantal mensen zoals; agrariers, mensen van het IVN en vrijwilligers voor het opsporen van de nesten. Zo ook jagersverenigingen omdat die vaak weten welke predators er aanwezig zijn. Het Brabants Landschap is benaderd voor een financiele vergoeding. Hierna kon de werkgroep aan de slag! Enkele woensdagen hebben we in het veld doorgebracht om nesten te markeren. Ondanks het magere resultaat kan het project wat mij betreft gewoon doorgaan, zeker gezien de inzet van nogal wat vrijwilligers. 

Werkgroep erfbeplanting

Naast de bomen langs de wegen van de gemeente, bepalen ook de beplantingen op particulier terrein voor een groot deel het karakter van het landschap in en rond Someren. De gemeente Someren heeft in het verleden het maken van erfbeplantingsplannen en de aanleg hiervan gesubsidieerd. Inmiddels heeft het Summers Landschap de coördinatie hiervan overgenomen. Belangstellenden in het buiten gebied wordt de kans gegeven om in het kader van dit project het erf verder te verfraaien door het aanbrengen van erfbeplanting. Na een eerste vrijblijvende afspraak kan in overleg een erfbeplantingsplan gemaakt worden. Het maken van een  erfbeplantingsplan, door een professionele landschapsarchitect, wordt door stichting het Summers landschap georganiseerd en vergoed. De gemeente Someren zorgt voor de benodigde financiële middelen. Voor het plantmateriaal en het grondwerk moet men zelf zorgen. Uiteraard kan de stichting het Summers landschap hierin wel adviseren. Bedrijven in het buitengebied die een verplichting hebben om erfbeplanting aan te leggen na bestemmingswijziging komen niet voor deze regeling in aanmerking. Stichting Summers Landschap kan deze bedrijven in contact brengen met de persoon die voor het Summers Landschap de erfbeplantingsplannen en de tekeningen maakt.

De Wilde Weide

Begin 2013 viel ons oog op een perceel landbouwgrond gelegen aan de Bennenbroekstraat/Sluisstraat te Someren-Eind en vast tegen de Diepenhoekseloop aan. Dit perceel,  0,7 ha groot is eigendom van de Gemeente Someren.  Wat ons opviel is dat dit beekdalperceel erg laag gelegen is en daardoor minder geschikt is om als landbouwgrond te fungeren. Gezien de ligging is dit perceel wel uiterst geschikt om ingericht te gaan worden als een klein landschappelijk element. Summers Landschap heeft een plan opgesteld en is met de Gemeente aan tafel gaan zitten. De wethouder was direct enthousiast en gaf ons de opdracht om dit plan verder uit te werken. We hebben het uitgewerkte plan ook voorgelegd aan de buurtgenoten en ook zij waren enthousiast en stelden zich direct beschikbaar om als vrijwilliger dit project “De Wilde Weide” te realiseren. Inmiddels ligt 'De Wilde Weide' er heel 'natuurlijk' bij. Zeker een bezoekje waard. Dit project is voorzien van; een amfibieenpoel, knotwilgen, een solitaire Koningslinde, een erbeplantingsstrook met bomen en struiken die aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten, een hoek met speciaal mengsel voor vlinders en bijen, een strook met bloemenmengsel, een torenvalkkast en 15 grassoorten. De weide wordt begraasd door Schotse Hooglanders of Lakenvelder koeien en is ingericht met picknicktafel toegankelijk voor publiek.

Werkgroep de Bijenrand

Het Summers Landschap gaat samen met de familie Vinken een bijenrand van ruim 2000 m2 inrichten. Met als doel een bijdrage te leveren aan de Nationale Bijenstrategie. Een bijenrand is een rand die bestaat uit twee stroken, waarbij één strook jaarlijks wordt ingezaaid met een speciaal voor bijen geselecteerd eenjarig bijenmengsel en één strook eenmalig wordt ingezaaid met een speciaal voor bijen geselecteerd en vastgesteld meerjarig bijenmengsel. Begin mei is de bijenrand ingezaaid met bij- vriendelijke bloemen.
Bijen zijn door hun rol in het bestuiven van planten volstrekt onmisbaar voor het behoud van flora en fauna in Nederland én zij hebben een cruciale economische functie in de land- en tuinbouw. Al een aantal jaren is het duidelijk dat actie nodig is om bijen te beschermen. In 2013 heeft het toenmalige kabinet een Actieprogramma Bijengezondheid gepresenteerd. Dat richtte zich vooral op de honingbij. De nieuwe Nationale Bijenstrategie richt zich op alle ‘bestuivers’, in het bijzonder de vele wildebijensoorten. In Nederland horen juist wilde bijen tot de voornaamste bestuivers. Meer dan de helft van de wilde bijensoorten staat echter op de Rode Lijst. Zij worden met uitsterven bedreigd. In 2017 is in Nederland breed onderkend dat meer insecten in de gevarenzone verkeren. Deze nieuwe strategie wil tot een alomvattende aanpak komen om alle bijensoorten en andere bestuivers blijvend te behouden. Daarvoor hebben wilde bijen twee dingen nodig: nestelgelegenheid en voldoende voedselaanbod, zeg maar: bed & breakfast for bees.

Werkgroep de Korenmijt

Korenmijten, ze zijn verdwenen of toch niet? In vervlogen tijden kende het agrarische landschap volop korenmijten. Ze waren beeldbepalend in Someren en omgeving. Destijds puur functioneel om het koren en de rogge buiten op te slaan om deze later te kunnen dorsen. Afgezien van hun praktische functie hadden ze een intrinsieke schoonheid en verfraaiden ze het landschap. Het Summers landschap wil zich dan ook graag inzetten deze iconen uit het verleden uit de vergetelheid te halen en werkt daarom aan de terugkeer van de korenmijt als uniek element in het landschap. Een element dat helemaal past bij onze streek. Om dit mogelijk te maken is één hectare rogge gezaaid en deze zal in de zomer op authentieke wijze worden gemaaid. Helaas is de inzaai dit jaar (2018) niet goed gelukt, we gaan er vanuit dat volgend jaar een nieuwe poging wordt gedaan (2019). Van de schoven zal vervolgens onder vakkundige leiding een mijt gebouwd worden op het Gebergte. We zijn nog op zoek naar een goed werkende maaibinder om de rogge te maaien en te binden. Mocht u in het bezit hiervan zijn en dit initiatief een warm hart toedragen dan komen we graag met u in contact. De korenmijt zal vanaf de openbare weg goed zichtbaar zijn en eenieder is welkom om hem te komen bezichtigen of zelf mee te helpen de mijt te bouwen.

Werkgroep de Schans

Nabij de rotonde Boerenkamplaan - Hooghoefweg is, in samenwerking met de INV, een natuurweide ontwikkeld.
Vrijwilligers uit de buurt hebben een braakliggend stuk grond omgetoverd tot een ware natuurweide.
Eind vorig jaar is een hekwerk en een picknicktafel met banken geplaatst. Voorts zijn er struiken en een boom geplant. Recent is gras ingezaaid. En binnenkort zullen een aantal schapen het geheel completeren.
Van diverse kanten zijn positieve reacties binnengekomen. 
Het is een echte aanwinst voor de gemeente Someren.

Stichting Summers landschap actief steunen?
Word vriend door middel van de minimale bijdrage van €10,- per jaar.